Taisyklės

 
TAISYKLĖS
 
 
1.       BENDROSIOS SĄLYGOS.
 
 
1.1.  Skelbiuinternete.lt yra skelbimų talpinimo (skelbimo), saugojimo ir paieškos sistema, t.y. virtuali erdvė (internetinė svetainė), kurioje bet kuris asmuo turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas, ieškoti įvairių skelbimų ir naudotis kitomis paslaugomis, laikydamasis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 
1.2.  Skelbiuinternete.lt internetinė svetainė tik teikia technines priemones ir galimybes informacijos patalpinimui internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
 
1.3.  Šios taisyklės nustato naudojimosi Skelbiuinternete.lt internetine svetaine tvarką, skelbimų talpinimo (skelbimo) sąlygas, internetinės svetainės ir jos teikiamų paslaugų naudotojų pareigas ir atsakomybę bei kitas sąlygas. Šios taisyklės yra taikomos ir privalomos visiems Skelbiuinternete.lt internetinės svetainės ir jos teikiamų paslaugų naudotojams (toliau - Naudotojas).
 
1.4.  Naudodamasis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis Naudotojas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Naudojimasis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine šių taisyklių prasme apima visų veiksmų atlikimą, Naudotojui prisijungus prie internetinės svetainės. Jei Naudotojas nesutinka laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų sąlygų, jis neturi teisės naudotis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis.
 
1.5.  Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Skelbiuinternete.lt internetinėje svetainėje nėra ir negali būti laikomas Skelbiuinternete.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį ar prisiimti kitokio pobūdžio įsipareigojimus; Skelbiuinternete.lt nedalyvaus jokiuose sandoriuose ar kitokiuose prievoliniuose teisiniuose santykiuose, susijusiuose su internetinėje svetainėje paskelbtais skelbimais ar kita informacija, nebus sutartinių teisinių santykių šalimi ar dalyve dėl internetinėje svetainėje skelbiamų prekių ar paslaugų.2.       ATSAKOMYBĖ.
 
 
2.1.  Skelbiuinternete.lt internetinės svetainės Naudotojai įsipareigoja tinkamai vykdyti šiose taisyklėse nustatytas pareigas ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos Skelbiuinternete.lt ar kitiems tretiesiems asmenims.
 
2.2.  Naudotojas privalo elgtis taip, kad savo veiksmais neužtrauktų Skelbiuinternete.lt teisinės atsakomybės ir pareigos atlyginti ar kompensuoti žalą ar kitas išlaidas (nuostolius), atsiradusias naudojantis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis.
 
2.3.  Skelbiuinternete.lt internetinės svetainės Naudotojų pareigas reglamentuoja ne tik šios taisyklės, bet ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiai teisės aktai.
 
2.4.  Naudotojai gali būti atleidžiami nuo atsakomybės tik dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure) (karas, riaušės, sukilimas, įstatymų pakeitimas arba įstatymų aiškinimo ir taikymo pasikeitimas, dėl kurio Naudotojo įsipareigojimų pagal šias taisykles vykdymas būtų neteisėtas ar prieštaraujantis tokiems įstatymams, nustatytos ir jas patyrusio Naudotojo įrodytos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kt.).
 
2.5.  Skelbiuinternete.lt neatsako už internetinėje svetainėje pateiktų skelbimų, komentarų ir kitos informacijos turinį, jos atitikimą tikrovei, jos nekontroliuoja ir nedaro jai įtakos (turi tokią teisę, bet jokiu būdu ne pareigą). Skelbiuinternete.lt tik suteikia virtualią platformą, t.y. internetinę svetainę, tačiau visa atsakomybė už skelbiamos informacijos teisingumą, jos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams tenka tą informaciją pateikusiems asmenims (už skelbimų, komentarų ir kitos informacijos paskelbimą yra atsakingas pats asmuo).
 
2.6.  Skelbiuinternete.lt neatsako už naudojantis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ar jos teikiamomis paslaugomis asmenų patirtą turtinę, neturtinę (moralinę) ar kitokią žalą.
 
2.7.  Skelbiuinternete.lt, nebūdama jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas, nėra atsakinga už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis internetine svetaine, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą, pristatymą ir t.t, todėl visos tokio pobūdžio pretenzijos turi būti adresuojamos tiesiogiai atitinkamą skelbimą patalpinusiam ar informaciją paskelbusiam asmeniui.
 
2.8.  Skelbiuinternete.lt negali garantuoti, kad internetinė svetainė ir jos suteikiamos paslaugos visada veiks laiku, kokybiškai, be jokių sutrikimų ir kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių, tačiau Skelbiuinternete.lt įsipareigoja dėti maksimalias pastangas trūkumams pašalinti.
 
2.9.  Skelbiuinternete.lt nėra atsakinga už dėl trečiųjų asmenų (internetinio ir mobilaus ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų ir kt. asmenų) kaltų veiksmų Naudotojams ir kitiems asmenims padarytą žalą, nuostolius, išlaidas ar sukeltus nepatogumus, nesuteiktas paslaugas. Asmeniui negalint naudotis Skelbiuinternete.lt mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, sumokėtas užmokestis nėra grąžinimas.
 
2.10. Naudotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą, todėl Skelbiuinternete.lt neatsako už žalą, kurią asmuo patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
 
 
3.       NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI.
 
 
3.1.  Naudotojas įsipareigoja paisyti ir laikytis šių taisyklių, norminių teisės aktų, bendrųjų teisės principų, nusistovėjusių elgesio, moralės ir geros praktikos normų.
 
3.2.  Naudotojas privalo pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save ir savo kontaktinius duomenis.
 
3.3.  Naudotojui draudžiama pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją, reklamuoti ir/ar skelbti informaciją, kurioje minimi su Skelbiuinternete.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.
 
3.4.  Draudžiama talpinti skelbimus ir pateikti informaciją (sąrašas nėra baigtinis):
 
3.4.1.         kurstančią tautinę, etninę, rasinę, religinę ar kt. neapykantą;
3.4.2.          prieštaraujančią viešajai tvarkai ir gerai moralei;
3.4.3.         pažeidžiančią norminių teisės aktų reikalavimus (autorių, intelektines, sąžiningos konkurencijos ir kt. teises saugančių teisės aktų nuostatas);
3.4.4.          pažeidžiančią trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
3.4.5.         susijusią, su norminių teisės aktų uždraustais objektais (narkotinės ir psichotropinės medžiagos ir pan.) ar objektais, kurių apyvarta yra ribojama, pavojingomis žmonių gyvybei ir sveikatais bei aplinkai medžiagomis, vaistais, pornografija, vertybiniais popieriais ir kt.;
3.4.6.         susijusią su prekėmis ar paslaugomis, kurioms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Naudotojas, talpinantis tokią informaciją, neturi.
 
3.5.  Naudotojas įsipareigoja saugoti prisijungimo vardą, slaptažodį, redagavimo ar kitus kodus ir jų naudojimą taip, kad jų nesužinotų kiti asmenys, o taip pat nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti kitų Naudotojų duomenų.
 
3.6.  Naudotojui draudžiama naudoti Skelbiuinternete.lt svetainę ir jos teikiamas paslaugas neteisėtiems veiksmams, siekiant pakenkti kitiems asmenims ar sukelti pavojų tinkamam internetinės svetainės ir jos teikiamų paslaugų teikimui, turint tikslą platinti nepageidaujamą reklamą, kenkėjišką programinę įrangą, ar kitą informaciją, kurios platinimas pažeidžia teisės aktų reikalavimus ir reiškia priešingą teisei veikimą.
 
3.7.  Naudotojas privalo nedelsiant informuoti Skelbiuinternete.lt:
 
3.7.1.         apie savo pateiktos informacijos ir/ar duomenų pasikeitimus;
3.7.2.         praradus prisijungimo vardą, slaptažodį ar kitus kodus, reikalingus naudotis internetine svetaine ar jiems tapus žinomais tretiesiems asmenims;
3.7.3.         apie kitų Naudotojų daromus teisės ar šių taisyklių pažeidimus.4.       ESMINIAI REIKALAVIMAI SKELBIMŲ TALPINIMUI.
 
 
4.1.  Talpindami savo skelbimus Skelbiuinternete.lt internetinėje svetainėje, Naudotojai privalo laikytis tokių esminių reikalavimų:
 
4.1.1.         to paties turinio skelbimą galima paskelbti tik vieną kartą;
4.1.2.         skelbimai turi būti skelbiami tik skelbimo turinį atitinkančiose skelbimų kategorijose;
4.1.3.         draudžiama skelbimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis ir skelbti jame beprasmes pasikartojančių simbolių sekas;
4.1.4.         draudžiama dėti skelbimą netinkamose temose;
4.1.5.         draudžiama viename skelbime reklamuoti daugiau nei vieną prekę ir/ar paslaugą;
4.1.6.         galima talpinti tik aiškias, be papildomų grafinių elementų, nuotraukas: jose negalima dėti jokių reklamų, tekstinės informacijos (išskyrus nedidelį Naudotojo logotipą, jeigu tokį turi), užtikrinti jų atitikimą skelbimo turiniui;
4.1.7.         atitinkamą informaciją nurodyti būtent tai informacijai skirtose vietose.
 
 
5.       NAUDOTOJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS.
 
 
5.1.  Naudodamasis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos suteikiamomis paslaugomis, Naudotojas patvirtina ir garantuoja, jog:
 
5.1.1.         nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo dėl naudojimosi Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos suteikiamomis paslaugomis bei sutikimo su šiomis taisyklėmis;
5.1.2.         visos šių taisyklių sąlygos yra aiškios ir suprantamos;
5.1.3.         nei šių taisyklių laikymasis, nei naudojimasis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos suteikiamomis paslaugomis neprieštarauja (i) jokiam teismo, valstybės ar vietinės valdžios institucijos sprendimui, įsakymui, potvarkiui ar nurodymui, kuriam Naudotojas privalo paklusti; (ii) jokiai sutarčiai ar kitam sandoriui, kurių šalimi yra Naudotojas; (iii) jokio Naudotojui taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatoms; ir/ar (iv) Naudotojo kreditorių teisėms ir interesams, taip pat jų nepažeidžia;
5.1.4.         Naudotojas yra veiksnus asmuo, turintis visus reikiamus įgaliojimus, teises, sutikimus ir leidimus naudotis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos suteikiamomis paslaugomis;
5.1.5.         jam yra žinomi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai, kiek jie yra susiję su naudojimusi Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos suteikiamomis paslaugomis;
5.1.6.         Naudotojui yra suprantama, jog tik patvirtinus savo sutikimą su šiomis taisyklėmis, Naudotojas įgys teisę naudotis Skelbiuinternete.lt internetinės svetainės suteikiamomis mokamomis paslaugomis.
 
5.2.  Naudotojas patvirtina, jog nei vienas iš šių taisyklių 5.1. p. pateiktų pareiškimų ir garantijų nepalieka neaptartų aplinkybių, kurių nutylėjimas darytų kurį nors iš pareiškimų ir garantijų iš esmės klaidinančiu ar neteisingu.
 
 
6.       1/2EURO.LT TEISĖS.
 
 
6.1.  Skelbiuinternete.lt turi teisę keisti internetinės svetainės struktūrą, dizainą, teikiamas paslaugas (atskiras jų dalis) ir jų sąlygas, bet kokią svetainėje esančią informaciją, svetainės pavadinimą, adresą (domeną).
 
6.2.  Skelbiuinternete.lt taip pat turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, informuojant apie tai Naudotojus Skelbiuinternete.lt internetinėje svetainėje. Tokie taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje ir tolimesnis Naudotojo naudojimasis ja ir jos teikiamomis paslaugomis reikš Naudotojo patvirtinimą ir sutikimą, kad jis yra susipažinęs su šių taisyklių pakeitimu ir dėl to neturi jokių pretenzijų.
 
6.3.  Skelbiuinternete.lt turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti šių taisyklių ir teisės aktų nustatytų reikalavimų neatitinkančius skelbimus.
 
6.4.  Skelbiuinternete.lt turi teisę apriboti arba nutraukti Naudotojo galimybę naudotis internetine svetaine, panaikinti Naudotojo paskyrą ir uždrausti iš naujo užsiregistruoti svetainėje, jei Naudotojas pažeidžia šias taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, pateikia neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis internetine svetaine, tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją, įžeidinėja kitus asmenis, pažeidinėja teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 
6.5.  Skelbiuinternete.lt turi teisę stebėti Naudotojo veiksmus internetinėje svetainėje, tirti šių taisyklių pažeidimų atvejus, stebėti skelbimų turinį ir kitokią informaciją, o reikalui esant - ją pataisyti ir koreguoti.
 
6.6.  Nustačius galimus teisės aktų pažeidimus, Skelbiuinternete.lt turi teisę atskleisti Naudotojo duomenis kompetentingoms valstybės institucijoms.
 
6.7.  Skelbiuinternete.lt turi teisę apriboti ar nutraukti visų ar dalies paslaugų teikimą: jeigu Naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus; jeigu to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar internetinės svetainės atnaujinimo darbai; jeigu to pareikalauja kompetentingos valstybės institucijos; jeigu tai yra reikalinga siekiant apsaugoti ir apginti kitų asmenų teises ir teisėtus interesus; įtariant, kad gali kilti grėsmė kitų Naudotojų teisių ir teisėtų interesų saugumui; jeigu yra daroma žala Skelbiuinternete.lt ar kitiems asmenims.
 
6.8.  Skelbiuinternete.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Naudotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus ir joje nėra pinigų arba jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip du metus net jei joje yra pinigų.
 
6.9.  Skelbiuinternete.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Naudotojo paskyrą, jei Naudotojas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Naudotojo atsiliepimus ar komentarus. Naudotojui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Naudotojo, Skelbiuinternete.lt panaikins Naudotojo paskyrą. Taip pat Skelbiuinternete.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Naudotojo paskyrą, jei Naudotojas yra pažeidęs šias taisykles daugiau nei 3 kartus.
 
6.10.  Skelbiuinternete.lt turi teisę įstatymų nustatyta tvarka perleisti savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims ar bet kada, be išankstinio įspėjimo, nutraukti internetinės svetainės veiklą.
 
 
7.       MOKAMOS PASLAUGOS.
 
 
7.1.  Mokamos paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Skelbiuinternete.lt internetinėje svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.
 
7.2.  Naudotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Naudotojas sumoka Skelbiuinternete.lt už mokamas paslaugas internetinėje svetainėje nurodyta tvarka Skelbiuinternete.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį ir mokėjimo tvarką.
 
7.3.  Apribojus ar sustabdžius Naudotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Naudotojui apskritai negavus ar negavus laiku mokamų paslaugų ne dėl Naudotojo padaryto šių taisyklių pažeidimo, Skelbiuinternete.lt, Naudotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Naudotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.
 
7.4.  Užmokestis už skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Naudotojas pažeidė šių taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
 
7.5.  Skelbiuinternete.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam terminui.
 
 
8.       DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS.
 
 
8.1.  Skelbiuinternete.lt tvarko ir valdo Naudotojų pateiktus ar kitais būdais, Naudotojui naudojantis internetine svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, surinktus asmens duomenis.
 
8.2.  Naudotojas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, kartu duoda sutikimą Skelbiuinternete.lt tvarkyti ir valdyti jo duomenis.
 
8.3.  Naudotojų duomenų tvarkymo ir valdymo tikslas - Skelbiuinternete.lt internetinės svetainės suteikiamų paslaugų teikimo kokybės gerinimas, vystymas, personalizavimas, tendencijų stebėjimas ir kt. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Naudotojams (patalpinti skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Naudotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo ir skelbimų duomenų bazės administravimo Skelbiuinternete.lt internetinės svetainės sistemoje tikslu.
 
8.4.  Skelbiuinternete.lt, tvarkydama ir valdydama Naudotojų asmens, neteiks jų tretiesiems asmenims ir neviešins jų be teisėto pagrindo Skelbiuinternete.lt turi teisę perduoti Naudotojų asmens duomenis asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu bei skolų išieškojimu.
 
8.5.  Naudotojas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, kartu taip pat sutinka su tuo, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Skelbiuinternete.lt internetinėje svetainėje laisva valia ir kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Naudotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami skelbimuose kaip kontaktiniai).
 
8.6.  Naudotojas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Naudotojas visus prašymus, susijusius su jo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu.
 
8.7.  Naudotojas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Skelbiuinternete.lt teisę siųsti Naudotojui įvairius komercinius pasiūlymus tiesioginės rinkodaros tikslais ir įvairius informacinius pranešimus. Naudotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
 
 
9.       INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ.
 
 
9.1.  Skelbiuinternete.lt yra visų teisių į interneto svetainės turinį ir Skelbiuinternete.lt duomenų bazės turėtojas, turintis išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Skelbiuinternete.lt interneto svetainės turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško Skelbiuinternete.lt leidimo yra autorinių teisių pažeidimas, už kurį numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (šis apribojimas netaikomas Naudotojams jų pačių įdėtų skelbimų atžvilgiu).
 
9.2.  Visos intelektinės nuosavybės teisės į Skelbiuinternete.lt svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Skelbiuinternete.lt arba Skelbiuinternete.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
 
9.3.  Naudodamasis Skelbiuinternete.lt internetine svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, Naudotojas neatlygintinai, neterminuotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Skelbiuinternete.lt išimtines teises naudotis Naudotojo pateikta informacija, keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateiktos informacijos, teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Naudotojo pateiktą informaciją.
 
9.4.  Naudotojas sutinka, kad Skelbiuinternete.lt turi teisę panaudoti skelbimų fotografijas reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Naudotojo informacijos. Naudotojas sutinka, kad jo skelbimai ir kitas publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Skelbiuinternete.lt internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Skelbiuinternete.lt ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neterminuotą laiką. Nei Skelbiuinternete.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama skelbimus ir (ar) kitą Naudotojo publikuojamą informaciją, nebus įpareigoti mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokios informacijos panaudojimą.
 
 
10.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
 
 
10.1.  Šioms taisyklėms ir visoms iš šių taisyklių atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Šios taisyklės sudarytos ir turi būti aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi su šiomis taisyklėmis susiję ar dėl jų vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Vilniaus miesto teismuose.
 
10.2.   Jei kuri nors šių taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šių taisyklių nuostatų.